com.khubla.pragmatach.framework.lifecycle
Interfaces 
LifecycleListener
Classes 
LifecycleListeners